Afspraak maken en vervolg

Tijdens een kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of je hulpvraag overeenkomt met dat wat ik kan bieden evenals of mijn werkwijze jou past. Als dit het geval is, maken we een vervolgafspraak. In de twee daarop volgende behandelsessies maak je kennis met de haptotherapeutische aanpak. Via gesprekken, aanraking en/of ervaringsoefeningen word je bewuster van je lichaam en hoe deze zich verhoudt tot de hulpvraag. Na drie sessies vindt er een evaluatie plaats en bepalen we samen of we de therapie voortzetten. Haptotherapie kent geen vastliggende behandelfrequentie. Wel streef ik ernaar om de behandelingsduur zo kort mogelijk te houden. Mocht je een vraag hebben, bel of mail mij gerust. Ik probeer jouw vraag dan zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

UW PRIVACY
Als behandelaar van de praktijk ‘Haptotherapie Leiden’ hecht ik veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van mijn cliënten. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
In geval van waarneming, tijdens mijn afwezigheid of ziekte, alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie of deskundigheidsbevordering.
Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
NAW-gegevens en geboortedatum van de verzekerde
Datum behandeling (bij periodieke factuur, de datum van elke behandeling)
Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
Kosten van de behandeling

 

Warme groeten,

Fleur van der Eerden- Meijer